X

มงคล 38 คืออะไร ? ชวนรู้จักและนำไปปรับใช้เพื่อชีวิตที่ดีกัน !

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

มงคล 38 คืออะไร ? ชวนรู้จักและนำไปปรับใช้เพื่อชีวิตที่ดีกัน !

ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้น มักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคนานัปการ สิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวให้เราค้นพบหนทางแห่งความสุข หรือหนทางแห่งการแก้ปัญหาต่างๆ ได้นั้น คือการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักธรรมคำสอนต่างๆ นั้นก็มีมากมายให้เราได้หยิบมาฝึก หรือปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของเรา เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ให้การดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดี พบกับความสุข และความสำเร็จ หนึ่งในหลักธรรมที่เราอยากแนะนำคือ มงคล 38 ประการ ซึ่ง มงคล 38 คืออะไร และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง มาตามหาความหมายของมงคล 38 หมายถึงอะไรกันเลยค่ะ

มงคล 38 คืออะไร นำมาปฏิบัติใช้กับชีวิตของได้อย่างไรบ้าง

มงคล 38 คือ, มงคล 38 หมายถึง

มงคล 38 คือ มงคลชีวิต มงคล คือมูลเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ที่จะช่วยส่งเสริมความสุขและความก้าวหน้า มงคล 38 คือสิ่งที่จะฝึกให้เป็นคนดี ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม และปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป ซึ่งผลจากการปฏิบัติจะทำเรามีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ และหมดกิเลส สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความสุขสมบูรณ์ให้กับชีวิต ซึ่งมงคลชีวิตนั้น มี 38 ประการ ได้แก่

 1. การไม่คบคนพาล

คนพาลมี 3 ประการคือ คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว การคบคนพาลจะชักนำเราไปในทางที่ผิด และสอนให้เห็นผิดเป็นชอบ ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดี

 1. การคบบัญฑิต

มงคล 38 หมายถึง การเลือกทำในสิ่งที่ดีต่อชีวิต การคบบัณฑิตที่หมายถึงผู้ทรงความรู้ มีปัญญา มีจิตใจที่งาม มีความเห็นอกเห็นใจ และมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้ดีรู้ชั่ว จะนำพาชีวิตเราไปในทางที่ดี เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งจะตรงกันข้ามกับคนพาล

 1. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

การบูชา คือการแสดงความเคารพบุคคลที่เรานับถือ ยกย่อง หรือเลื่อมใสในบุคคลคนนั้น เช่น พระรัตนตรัย บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้ประพฤติดีเป็นแบบอย่าง

 1. การอยู่ในถิ่นอันสมควร

ถิ่นอันสมควร คือ อยู่แล้วสบาย อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีคนดี และควรมีที่พึ่งด้านธรรมะ เช่น วัด ไม่ควรไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี หรือมีแต่คนไม่ดี

มงคล 38 คือ, มงคล 38 หมายถึง
 1. การเคยทำบุญมาก่อน

ขึ้นชื่อว่าบุญนั้น มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ ทำให้กาย วาจา และใจ สะอาดได้ และนำมาซึ่งความสุข ฝึกชำระล้างจิตใจ และสั่งสมความดี

 1. การตั้งตนชอบ

มงคล 38 คือ การตั้งตนชอบ หมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริต ประกอบสัมมาอาชีพอย่างถูกต้อง

 1. ความเป็นพหูสูต

คือการเป็นผู้ที่ฟังมาก และเป็นผู้รอบรู้ โดยมีลักษณะคือ รู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง และรู้ไกล มีปัญญาในการคิดและแก้ปัญหาได้ถูกวิธี

 1. การรอบรู้ในศิลปะ

ศิลปะ คือสิ่งที่แสดงออกถึงความงดงามและมีความสุนทรีย์ การรอบรู้ในศิลปะคือมีความรู้สามารถประกอบวิชาชีพได้ โดยมีความปราณีต และเกิดความคิดสร้างสรรค์

 1. การมีวินัยที่ดี

วินัย ก็คือข้อกำหนด ข้อบังคับ กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมให้มีความเป็นระเบียบ การมีวินัยที่ดีคือปฏิบัติตนตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสังคม

 1. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

คือการกล่าวคำพูดที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง และต้องเป็นคำจริง สุภาพ มีประโยชน์ และถูกกาลเทศะ

มงคล 38 คือ, มงคล 38 หมายถึง
 1. การบำรุงบิดามารดา

พ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้ง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และอรหันต์ของลูก การเลี้ยงดูบิดา มารดา จัดว่าเป็นมงคลชีวิตที่ทำให้เจริญก้าวหน้า และเป็นมงคล 38 คือสิ่งที่เราควรฝึกปฏิบัติ

 1. การสงเคราะห์บุตร

ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูบุตรและอบอรมสั่งสอนให้ดี ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว สนับสนุนให้ทำความดี และให้การศึกษาหาความรู้

 1. การสงเคราะห์ภรรยา

นอกจากการเลี้ยงดูอย่างดีแล้ว ควรยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา ให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่น และไม่ประพฤตินอกใจภรรยา

 1. การทำงานไม่ให้คั่งค้าง

ทำงานให้ดี ให้สำเร็จ และมีความพอใจในงานที่ทำ มีความตั้งใจ พากเพียร เอาใจใส่ในงานที่ทำ

 1. การให้ทาน

มงคล 38 คือการให้ทานอย่างหนึ่ง การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้ได้รับได้พ้นจากทุกข์ คือการให้ อามิสทาน ธรรมทาน และอภัยทาน

 1. การประพฤติธรรม

การประพฤติธรรม คือการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งกาย วาจา และใจ

 1. การสงเคราะห์ญาติ

ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือเมื่อญาติเดือดร้อน และทำได้ทั้งทางธรรมและทางโลก ในทางธรรม คือแนะนำให้ทำบุญกุศล รักษาศีล และทำสมาธิภาวนา ในทางโลก คือการให้ทรัพย์สินหรือเงินทอง เพื่อให้เขาพ้นจากทุกข์ ตามแต่กำลัง

 1. ทำงานที่ไม่มีโทษ

งานที่ไม่มีโทษ คืองานที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดประเพณี ไม่ผิดศีล และไม่ผิดธรรม

 1. การละเว้นจากบาป

บาปคือสิ่งที่ไม่ดี เป็นความชั่วที่ติดตัวซึ่งไม่ควรทำ สิ่งที่ทำแล้วถือว่าเป็นบาปคือ อกุศลกรรมบถ 10 หรือบาปทั้ง 10 ประการ

เกร็ดสุขภาพ : อกุศลกรรมบถ 10 ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของเขา คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น และเห็นผิดเป็นชอบ

มงคล_38_คือ, มงคล_38_หมายถึง
 1. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

การดื่มของมึนเมาแล้วไม่สามารถควบคุมตนได้ ล้วนทำให้เสียทรัพย์ ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ทำให้เกิดโรค และทำให้เสียชื่อเสียง

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

การมีสติพร้อม ไม่ประมาทในชีวิต ไม่ประมาทในการงาน จะนำพาเราไปในทางที่ดีและประสบความสำเร็จ

 1. มีความเคารพ

ให้ความเคารพแก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และบุคคลที่ควรแก่การเคารพ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

 1. มีความถ่อมตน

การไม่แสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ให้ผู้อื่นรู้เพื่อข่มผู้อื่น หรือเพื่อโอ้อวด ไม่อวดดี เย่อหยิ่งจองหอง แต่แสดงตนอย่างสงบเสงี่ยม

 1. มีความสันโดษ

สำหรับข้อนี้ มงคล 38 หมายถึงการพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ มีแค่ไหนก็พอใจเท่านั้น ไม่คิดน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่

 1. มีความกตัญญู

คือการรู้คุณ และตอบแทนผู้นั้น ทั้งการกตัญญูต่อบุคคล สัตว์ และสิ่งของ

 1. การฟังธรรมตามกาล

เมื่อมีโอกาสให้หมั่นฟังธรรมเพื่อสดับตรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหลักธรรมนั้นๆ และนำมาใช้กับชีวิตเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

 1. มีความอดทน

เป็นผู้มีความอดทนต่อความลำบาก ต่อทุกขเวทนา ต่อความเจ็บใจ และต่ออำนาจกิเลส

เกร็ดสุขภาพ : วิธีทำให้มีความอดทนคือ มีหิริโอตัปปะ
1. หิริ คือ การมีความละอายต่อบาป การที่รู้ว่าเป็นบาปแล้วยังทำอีกก็ถือว่าไม่มีความละอาย
2. โอตัปปะ คือ การมีความเกรงกลัวในผลของบาปนั้นๆ

 1. การเป็นผู้ว่าง่าย

ไม่ถือดี ไม่ถือตัว ไม่ยึดถือในสิ่งที่เรามี เราเป็น หรือถือมั่นในอำนาจกิเลสต่างๆ และไม่ทำตัวกลบเกลื่อนความผิดของตน

 1. การได้เห็นสมณะ

สำหรับผู้ที่อยู่ในสมณเพศ ต้องเป็นผู้ที่สงบกาย สงบวาจา และสงบใจ

มงคล_38_คือ, มงคล_38_หมายถึง
 1. การสนทนาธรรมตามกาล

แลกเปลี่ยนความรู้ หรือเผื่อแผ่ความรู้ที่เรามีให้แก่ผู้อื่น และต้องรู้เรื่องที่จะพูดดี พูดเรื่องจริง มีประโยชน์ และเป็นคำพูดที่ไพเราะ

 1. การบำเพ็ญตบะ

คือการทำให้กิเลส ความรุ่มร้อนต่างๆ หมดไปหรือเบาบางลง ด้วยการมีใจสำรวม ประพฤติรักษาพรหมจรรย์ และการปฏิบัติธรรม

 1. การประพฤติพรหมจรรย์

ผู้ที่บวชให้ละเว้นเมถุน ส่วนฆราวาสให้ยึดปฏิบัติโดยการให้ทาน และการประพฤติธรรมอันประเสริฐ

 1. การเห็นอริยสัจ

อริยสัจ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ หลักแห่งอริยสัจมีอยู่ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อันเป็นมูลเหตุแห่งการเกิดทุกข์ และวิธีทำให้ทุกข์หมดไป

 1. การทำให้แจ้งในพระนิพพาน

ปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมดับทุกข์และความไม่สบายใจ เพื่อให้พ้นจากทุกข์

 1. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

มงคล 38 คือ สิ่งที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วจะดีต่อชีวิต เช่น การไม่มีจิตหวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ ของโลกธรรม 4 ประการคือ การได้ลาภ การได้ยศ การได้รับการสรรเสริญ และการได้รับความสุข

 1. การมีจิตไม่โศกเศร้า

ความโศกเศร้าที่เกิดเนื่องมาจากความรัก รวมถึงรักสิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง ให้ใช้ธรรมะปล่อยวางความรัก และใช้ปัญญาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในสิ่งของทั้งหลายและร่างกายของเรา

 1. มีจิตปราศจากกิเลส

กิเลส ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าหมอง ซึ่งได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ควรฝึกปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากกิเลสเหล่านี้

 1. มีจิตเกษม

เกษม หมายถึงมีความสุข สบาย หรือสภาพที่มีจิตใจที่เป็นสุข การมีจิตเกษม คือการรักษาไว้ซึ่งสภาพที่มีจิตใจเป็นสุข ละแล้วซึ่งกิเลส

เราได้รู้ความหมายกันไปแล้วนะคะว่ามงคล 38 คืออะไร และเราสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง เราสามารถนำมงคล 38 มาปฏิบัติตามหลักอันเป็นมงคลชีวิตได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ เป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจะนำพาชีวิตเราไปพบแต่ความสุขและความเจริญค่ะ นอกจากหลักธรรมนี้แล้ว เรายังสามารถนำเอาอิคิไก คือแนวคิดของญี่ปุ่นไปปรับใช้ในชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : thairath.co.th, nectec.or.th, intaniamagazine.com

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

ติดต่อโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save