X

ศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง ? ศีล 8 ต่างกับ ศีล 5 ยังไง ? ชวนฝึกใจ รักษาศีลเพื่อความดีงามกัน !

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

ศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง ? ศีล 8 ต่างกับ ศีล 5 ยังไง ? ชวนฝึกใจ รักษาศีลเพื่อความดีงามกัน !

การมีศีลหรือหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนั้นเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งด้านจิตใจ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น การงาน และความก้าวหน้าในชีวิต เพื่อสุขภาพเคยนำเสนอเรื่องของศีล 5 ข้อว่ามีอะไรบ้างกันไปแล้ว ในบทความนี้จึงอยากมานำเสนอเรื่องของศีล 8 กันบ้าง ตามมาดูกันค่ะว่าจะต่างกันยังไง ใช้เมื่อไหร่ และมีแล้วจะดีกับชีวิตของเรายังไงบ้าง

ชวนคนอยากฝึกใจให้ลึกขึ้นกับ ศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง ? มาเรียนรู้ และฝึกไปพร้อมๆ กัน !

การมีศีลหรือหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนั้นมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งเรื่องของการช่วยให้มีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต ศีลช่วยให้จิตใจมีความสงบ เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต อีกทั้งศีลยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างและปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเมตตากรุณา ฯลฯ นอกจากนี้ศีลยังช่วยให้เกิดสติปัญญา เมื่อจิตใจไม่ขุ่นมัวด้วยกิเลสตัณหา ก็จะทำให้เกิดสติรู้ตัว มีความคิดที่แยบคายยิ่งขึ้น สามารถวางแผนและแก้ปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้เราจะไปลงลึกกันค่ะว่าการรักษาศีลจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ยังไง ศีล 5 กับศีล 8 ต่างกันเยอะมั้ย ตามมาอ่านกันต่อค่ะ

ศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง, ศีล 8 มีอะไรบ้าง พร้อมคําแปล
Image Credit : freepik.com

ศีล 8 สำคัญยังไง ? ทำไมต้องรักษาศีล 8 ?!

การรักษาศีล 8 เป็นการปฏิบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา นับเป็นหนทางสำคัญในการพัฒนาจิตใจ และปัญญา เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริง มาดูกันค่ะว่าศีล 8 มีความสำคัญยังไงบ้าง

 1. เป็นการฝึกอบรมตนเองทางกายและใจ โดยการงดเว้นจากกิจกรรมบางอย่างที่เป็นการเสพสุขทางกาย เช่น งดรับประทานอาหารในเวลากลางคืน งดการประดับตกแต่ง และงดนอนที่นอนหรูหรา ซึ่งช่วยให้จิตใจมีสมาธิมากขึ้น
 2. เป็นการพัฒนาคุณธรรมต่างๆ เช่น ความอดทน ความเพียร สมาธิ ปัญญา เมื่อต้องงดเว้นจากความสุขทางกายแล้ว จะต้องใช้ความอดทนและความเพียรในการควบคุมจิตใจให้สงบ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดสมาธิและปัญญาตามมา
 3. เป็นการบำเพ็ญบารมี โดยการรักษาศีล 8 เป็นการทำบุญทำกุศลทางกาย วาจา ใจ ถือเป็นการบำเพ็ญบารมีบางประการ เช่น ทานบารมี ศีลบารมี ขันติบารมี เป็นต้น ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญในการบรรลุมรรคผลนิพพาน
 4. ช่วยให้เกิดสภาวะจิตที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตใจ เนื่องจากการรักษาศีล 8 จะช่วยให้จิตใจสงบ ปราศจากความกระวนกระวาย ทำให้สามารถนั่งสมาธิภาวนาได้ดียิ่งขึ้น
 5. เป็นการสร้างบุญบารมีที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญในชาตินี้และชาติหน้า รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจให้กระจ่างแจ้งและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด
Image Not Found

นายอินทร์ หนังสือ Mini Habits นิสัยจิ๋ว ของคนที่ประสบความสำเร็จ

ศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง, ศีล 8 มีอะไรบ้าง พร้อมคําแปล
Image Credit : freepik.com

ศีล 8 มีอะไรบ้าง ? พร้อมคําแปล

ศีล 8 เป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยฝึกสมาธิ ความอดทน ละเว้นจากกามคุณ และความสุขทางกาย เพื่อเจริญจิตใจให้บริสุทธิ์และมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง มาดูรายละเอียดของแต่ละข้อกันเลยค่ะ

 1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการฆ่าสัตว์ หมายถึง ไม่ทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ทุกชนิด
 2. อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการลักทรัพย์ หมายถึง ไม่ลักขโมย หรือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้
 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม หมายถึง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ
 4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการพูดเท็จ หมายถึง ไม่พูดมุสา หลอกลวง หรือพูดคำหยาบ
 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฺฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการดื่มน้ำเมา หมายถึง ไม่ดื่มสุรา เครื่องดองของมึนเมา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความประมาท
 6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คืองดอาหารมื้อหลังเที่ยงวันไปแล้ว
 7. นัจจะคีตะวาทิตะ วิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฺฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง และดูการเล่นที่ลามก การประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ของหอม
 8. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการนั่งนอนบนที่สูงใหญ่ หมายถึง งดจากการนั่งหรือนอนบนที่นอนสูงใหญ่หรูหรา
Image Not Found

บี มีเดีย (BeeMedia) Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า ใหม่ หนังสือพัฒนาตนเอง

เกร็ดสุขภาพ : ข้อห้ามในศีล 8 ข้อที่ 7 “นัจจะคีตะวาทิตะ วิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฺฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” นั้น ครอบคลุมไปถึงการงดเว้นจากการชมสื่อลามกอนาจาร รวมถึงการเล่นอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หรือสื่อใดๆ ที่จะนำไปสู่ความประมาทมัวเมาด้วย

ศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง, ศีล 8 มีอะไรบ้าง พร้อมคําแปล
Image Credit : freepik.com

ศีล 5 กับ ศีล 8 ต่างกันยังไงบ้าง ? เหมาะกับใคร ?

ศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ส่วนศีล 8 เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมจากศีล 5 โดยมักจะถือปฏิบัติกันในวันพระ หรือในช่วงพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญ เพื่อเป็นการอบรมจิตใจและบำเพ็ญตบะบารมีเพิ่มขึ้น

ศีล 5 ใช้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งฆราวาสและพระภิกษุสามเณร ส่วนศีล 8 นอกจากพุทธศาสนิกชนฆราวาสแล้ว ยังใช้กับพระภิกษุในวันพระ และพิธีกรรมสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการบำเพ็ญตบะเพิ่มเติม ซึ่งศีล 5 และศีล 8 ข้อมีอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันยังไง เราขยายความให้เห็นชัดๆ อีก ดังนี้ค่ะ

 • ศีล 5 ประกอบด้วย
  • งดเว้นจากการฆ่าสัตว์
  • งดเว้นจากการลักทรัพย์
  • งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  
  • งดเว้นจากการพูดเท็จ
  • งดเว้นจากการดื่มน้ำเมา

ส่วนศีล 8 ประกอบด้วยศีล 5 ข้อแรก รวมกับ

 • งดเว้นจากการบริโภคอาหารมื้อหลังเที่ยงวัน
 • งดเว้นจากการประดับตกแต่ง ดอกไม้ เครื่องหอม 
 • งดเว้นจากการนอนที่นอนสูงใหญ่นุ่มสบาย
Image Not Found

นายอินทร์ หนังสือ เทคนิคเลิกคิดเยอะแล้วทำทันที

เกร็ดสุขภาพ : ในอดีตกาล พระมหากษัตริย์และเจ้านายขุนนางระดับสูงหลายพระองค์ทรงถือศีล 8 เป็นประจำ เพื่อความสงบสุขทางจิตใจและการบำเพ็ญบารมี

ศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง, ศีล 8 มีอะไรบ้าง พร้อมคําแปล
Image Credit : freepik.com

คำแนะนำในการรักษาศีล 8 ข้อ มีอะไรบ้าง ?

การรักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัดด้วยความมุ่งมั่นและสมาธิ จะส่งผลให้เกิดความสงบทางกายและจิตใจ เป็นบุญกุศลที่เชื่อกันว่าจะนำไปสู่ความสุขความเจริญในชาตินี้และชาติหน้า สำหรับการรักษาศีล 8 นั้น มีคำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. ตั้งจิตมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อม ก่อนรักษาศีล 8 ควรตั้งจิตมุ่งมั่นให้แน่วแน่ และเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อม โดยทบทวนเหตุผลและประโยชน์ของการรักษาศีล
 2. เริ่มรักษาศีลตั้งแต่เช้าตรู่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลังเที่ยง ควรรับประทานอาหารมื้อเช้าให้พอเหมาะ เพื่อไม่ให้รู้สึกหิวจนเกินไป
 3. หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุอารมณ์ทางกามและความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี กิจกรรมความบันเทิง เป็นต้น
 4. ควบคุมความคิดให้อยู่กับศีลอย่างตั้งใจ เมื่อมีความคิดรบกวนให้รีบหันกลับมาสู่ศีลด้วยการทำสมาธิเบื้องต้น (อ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีทำสมาธิให้จิตนิ่งได้อีกนะคะ
 5. กำหนดกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรม ทำบุญทำทาน เพื่อไม่ให้เกิดความคิดฟุ้งซ่าน
 6. หลีกเลี่ยงการนอนที่นอนสูงนุ่มนวล ควรนั่งหรือนอนบนเสื่อหรือพื้น เพื่อฝึกความอดทน สมถะ
 7. ทบทวนบทสวดถือศีล 8 เพื่อให้จิตใจมั่นคงในศีล และตั้งปณิธานจะปฏิบัติให้ครบถ้วนตลอดวัน
Image Not Found

Amarinbooks (อมรินทร์บุ๊คส์) หนังสือ ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์

การรักษาศีล 8 นั้นนับเป็นการปฏิบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นการอบรมกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เสริมสร้างสติสัมปชัญญะ พัฒนาคุณธรรม บำเพ็ญบารมี สร้างบุญกุศลมหาศาล และนำไปสู่มรรคผลนิพพาน หากทุกคนได้ตระหนักและลงมือปฏิบัติรักษาศีล 8 เป็นประจำ ก็จะพบเจอกับสิ่งดีๆ ในชีวิต ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านให้หันมาปฏิบัติตนเป็นผู้มีศีล 8 ประจำวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการบำเพ็ญบารมีส่งเสริมคุณงามความดี สร้างบุญอันประเสริฐ และนำพาชีวิตไปสู่ความสงบสุข มีแต่ความร่มเย็นเบิกบานแก่ใจทุกคนค่ะ

Featured Image Credit : pexels.com/cottonbro studio

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

ติดต่อโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save