X

การรักษาศีล 5 ต้องทำยังไงบ้าง ? ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง ?! มีแล้วชีวิตจะดีได้ยังไง ?

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

การรักษาศีล 5 ต้องทำยังไงบ้าง ? ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง ?! มีแล้วชีวิตจะดีได้ยังไง ?

การที่คนเรามีศีล เป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา การมีสติสัมปชัญญะ การรู้จักข่มใจตนเอง การมีศีลช่วยให้จิตใจสงบ ทำให้ใจเย็น ผ่อนคลายจากกิเลสตัณหา ลดความคิดฟุ้งซ่าน พร้อมที่จะพัฒนาจิตใจสู่ขั้นสูงขึ้นไป อีกทั้งเป็นการสร้างความสงบสุข ความสามัคคีในสังคม โดยปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การมีศีลจึงเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนจิตใจและพัฒนาคุณธรรมให้ดีงามยิ่งขึ้น นำไปสู่ประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยรวมนั่นเองค่ะ

ชีวิตดีขึ้นได้ แค่เริ่มจาก การรักษาศีล 5 ชวนรู้จัก ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง มีศีล ปฏิบัติได้ ชีวิตดี !

การที่คนเรามีศีล เป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา การมีสติสัมปชัญญะ การรู้จักข่มใจตนเอง การมีศีลช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายจากกิเลสตัณหา ลดความคิดฟุ้งซ่าน พร้อมที่จะพัฒนาจิตใจสู่ขั้นสูงขึ้นไป อีกทั้งเป็นการสร้างความสงบสุข ความสามัคคีในสังคม โดยปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การมีศีลจึงเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนจิตใจและพัฒนาคุณธรรมให้ดีงามยิ่งขึ้น นำไปสู่ประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยรวมนั่นเองค่ะ

การรักษาศีล 5, ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

ศีล หมายถึงอะไร ?

คำว่า “ศีล” ในพระพุทธศาสนามีความหมายสำคัญดังนี้ค่ะ

 1. ข้อปฏิบัติหรือข้อวัตรปฏิบัติ หมายถึง ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ เพื่อความเรียบร้อยดีงาม
 2. ความประพฤติสุจริต หมายถึง การรักษากาย วาจา ใจ ให้ตรงไปในทางที่ดีงาม ละเว้นจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 3. คุณธรรมประจำใจ หมายถึง คุณธรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย มีคุณธรรมประจำอยู่ในจิตใจ
 4. คุณงามความดีที่ควรปฏิบัติ หมายถึง ความประพฤติที่ดีงามซึ่งเป็นหนทางให้พ้นจากความทุกข์
 5. หลักคำสอนเพื่อความสงบสุข หมายถึง พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

โดยสรุป ศีลจึงหมายถึงหลักธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติ ทั้งทางกายและทางใจ เพื่อให้เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม ห่างไกลจากการเบียดเบียน นำพาสู่ความสงบสุขทั้งตนเองและสังคม

Amarinbooks หนังสือ ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข

เกร็ดสุขภาพ : สร้างแรงจูงใจและกำลังใจในการรักษาศีลนั้น ให้พิจารณาถึงผลดีที่จะได้รับทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น พยายามรักษาศีลด้วยเหตุผล ไม่ใช่เพราะกลัวบาปหรือถูกลงโทษ แต่เพราะเห็นคุณค่าในตัวของศีลเอง

การรักษาศีล 5, ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง ?

ศีลห้าข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชน เพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคม ซึ่งศีล 5 ข้อมีอะไรบ้างนั้น มาดูรายละเอียดกันค่ะ

 1. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ : มีเมตตากรุณา เคารพชีวิต ห้ามฆ่า ทำร้าย หรือทรมานสัตว์ทุกชนิด ทั้งมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการจ้างวานให้ผู้อื่นฆ่าด้วย ควรมีเมตตาต่อสรรพชีวิต ไม่คิดร้ายหรือเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต
 2. งดเว้นจากการลักทรัพย์ : ไม่ประพฤติผิดในทรัพย์สิน ไม่ลักขโมย หรือหาทรัพย์สินมาโดยทางที่ผิด พึงหาทรัพย์มาโดยทางสุจริต ไม่เบียดเบียนหรือลักขโมยของผู้อื่น
 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม : ไม่ประพฤติผิดในกามารมณ์ ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่น พึงรักษากาย วาจาให้สุจริตต่อเพศตรงข้าม ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ตนเองไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 4. งดเว้นจากการพูดเท็จ : พูดแต่สิ่งจริง ไม่หลอกลวง ไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง พูดคำส่อเสียด ยุยงให้แตกแยก พึงพูดแต่คำจริง พูดด้วยเจตนาดี ไม่พูดเพ้อเจ้อหรือพูดในสิ่งไม่เป็นประโยชน์
 5. งดเว้นจากการดื่มน้ำเมา และสิ่งเสพติด : ไม่ดื่มหรือเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด ทำให้เสียสติและควบคุมตัวเองไม่ได้ ควรมีสติสัมปชัญญะ มีความรู้ตัว ไม่ประมาทมัวเมาในสิ่งเสพติด

ศีล 5 จะช่วยให้เราฝึกฝนควบคุมตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ รู้จักกลั้น ระงับ ละเว้นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น สร้างความสงบสุข เป็นพื้นฐานของคุณธรรมอื่นๆ

นายอินทร์ หนังสือ Mini Habits นิสัยจิ๋ว ของคนที่ประสบความสำเร็จ

การรักษาศีล 5, ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

การรักษาศีล 5 มีผลดีกับชีวิตเรายังไงบ้าง ?

การถือปฏิบัติศีล 5 มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม เป็นการฮีลใจอย่างหนึ่ง เป็นหนทางแห่งความสงบสุขและพัฒนาจิตใจให้งอกงาม การถือศีล 5 มีประโยชน์และคุณค่าต่อชีวิตของเราหลายประการ ดังนี้

 1. ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ตนเองและสังคม โดยการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทำให้สังคมปราศจากความรุนแรง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 2. ฝึกให้มีระเบียบวินัย สติสัมปชัญญะ สามารถควบคุมกาย วาจา ใจ ไม่ให้ประพฤติผิดทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
 3. ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมที่ดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความอดทน อดกลั้น ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 4. ลดความเครียด ความวิตกกังวล เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าจะก่ออาชญากรรมหรือก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
 5. ป้องกันอบายมุข อาชญากรรม และปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดจากการประพฤติผิดศีล เช่น สารเสพติด ความรุนแรง เป็นต้น
 6. เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาจิตใจและปัญญา นำไปสู่การดับทุกข์ โดยศีลช่วยให้จิตสงบ พร้อมสำหรับการภาวนา

นายอินทร์ หนังสือ เทคนิคเลิกคิดเยอะแล้วทำทันที

การรักษาศีล 5, ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

อยากรักษาศีล 5 ต้องทำยังไงบ้าง ?

การรักษาศีล 5 นั้นต้องการความตั้งใจ ความระมัดระวัง และความอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง หากทำได้จริงย่อมส่งผลดีต่อตนเองและสังคมมากมาย การรักษาศีล 5 ให้ได้อย่างแท้จริงนั้น ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ศึกษาให้เข้าใจความหมายและเหตุผลของการถือศีล 5 อย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสและตั้งใจที่จะปฏิบัติจริง
 2. ตั้งจิตมุ่งมั่นให้ดี มีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ละเมิดศีลทั้ง 5 ข้อ โดยไม่ประมาท
 3. ระมัดระวังควบคุมกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในศีลอยู่เสมอ หากมีความคิดหรือแรงจูงใจที่จะละเมิด ต้องรีบหยุดยั้ง
 4. สำรวจตรวจสอบตนเองเป็นระยะๆ ว่ายังคงรักษาศีลทั้ง 5 ข้ออยู่หรือไม่ หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ให้รีบแก้ไขและตั้งใจใหม่
 5. สร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนให้เอื้อต่อการรักษาศีล เช่น หลีกเลี่ยงสถานที่หรือสิ่งยั่วยุให้ละเมิด คบแต่เพื่อนดี เป็นต้น
 6. ขอคำแนะนำจากผู้รู้ หรือศึกษาจากหนังสือ ฟังธรรมะเกี่ยวกับการรักษาศีล
 7. มีกำลังใจ อดทน อดกลั้น และกลับมาตั้งใจใหม่ทุกครั้งที่ผิดพลาด อย่าท้อถอย
 8. ผสมผสานการปฏิบัติด้วยศรัทธา และปัญญาเข้าด้วยกัน คือเชื่อในคุณค่าและผลดีของการรักษาศีล พร้อมเข้าใจเหตุผลอย่างถ่องแท้

หนังสือจิตวิทยา/พัฒนาตนเอง วิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็ก (Leadership and Self-Deception)

เกร็ดสุขภาพ : อย่าหักดิบท้อถอย หากมีการละเมิดศีลเกิดขึ้น ให้รีบแก้ไขและกลับมาตั้งใจปฏิบัติใหม่ ให้มองการรักษาศีลว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจ อย่ามองว่าเป็นภาระหรือข้อบังคับ รวมการรักษาศีลเข้ากับการเจริญสมาธิและปัญญา เพื่อเสริมสร้างศีลให้มั่นคงยิ่งขึ้น

คำอาราธนาศีล 5

มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ         


ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ 

(ถ้าสวดคนเดียวเปลี่ยนจากคำว่า “มะยัง” เป็น “อะหัง” และ “ยาจามะ” เป็น “ยาจามิ”) 

คำแปล : ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 ข้อ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย เพื่อประโยชน์แก่การรักษา

คำสมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยการเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า)

อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยการเว้นจากการลักของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลัก)

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยการเว้นจากการพูดเท็จ และคำล่อลวง)

สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะถานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยการเว้นจากการดื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ )

นายอินทร์ หนังสือ I Decided to Live as Myself ฉันจะมีชีวิตในแบบของตัวเอง

การรักษาศีล 5 เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ทั้งพุทธศาสนิกชน ทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนา คฤหัสถ์ หรือคนทั่วไป ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด การรักษาศีลจะช่วยให้มีวินัย ประพฤติดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น นักบวช พระภิกษุ สามเณร ต้องรักษาศีลที่เรียกว่า “ปาติโมกข์” ซึ่งเป็นข้อวัตรปฏิบัติเคร่งครัดมากกว่าศีล 5

เด็กและเยาวชน การปลูกฝังให้รักษาศีลตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยพัฒนาจิตใจให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้หากบุคคลในทุกอาชีพการงาน ผู้นำในทุกๆ ระดับ หากมีการรักษาศีลอยู่เป็นนิสัยก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวมได้ค่ะ

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

ติดต่อโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save